2013, ഡിസംബർ 22, ഞായറാഴ്‌ച

യുറീക്ക വിജ്ഞാനപ്പരീക്ഷ വിജയികൾ

യുറീക്ക വിജ്ഞാനപ്പരീക്ഷ വിജയികൾ 

ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര,സമൂഹ്യശാസ്ത്ര ,മാനവികാശാസ്ത്ര ,പ്രവൃത്തി പരിചയ ,ഐ  ടി  മേള  സബ് ജില്ല ഓവർ ഓൾ  കിരീടം നേടിയ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും 

2013, നവംബർ 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ വിജയിക ൾ 2013-14


 ശ്രീലക്ഷ്മി 
 ലക്ഷ്മി 

 മൈഥിലി.ഡി .എൽ 
Ardra
Kiran

Jithin S Kumar


 വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ ഓവ റോ ൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ക്ലേ മോഡ ലിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും  എ ഗ്രേ ഡും നേടിയ മനോജ്‌

2013, നവംബർ 21, വ്യാഴാഴ്‌ച

റവന്യൂ ജില്ലാ കായിക മേളയിൽ പങ്കെടുത്ത
Akhila V Krishna
Jithin S Kumar

Sradha

AARDRA

Akshaya
കയ്യെഴുത്ത് മാസിക  പ്രകാശനം
ലക്ഷ്മി

വർക്കല സബ് ജില്ലാ വിദ്യാരംഗം യു പി വിഭാഗം ഓവ റോ ൾ