2011, ജനുവരി 15, ശനിയാഴ്‌ച

ലഹരിവിമുക്ത ദിനം

ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനം
വര്‍ക്കല മോഡല്‍ സ്കൂളില്‍
വളരെ നല്ല രീതിയില്‍ ആഘോഷിച്ചു ...
  1. പുകയില വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ
  2. ബോധവല്ക്കരണ ക്ലാസ്സ്‌
  3. പോസ്റ്റര്‍ പ്രദര്സനം
  4. റാലിചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണം

ചങ്ങമ്പുഴ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും  
ചങ്ങമ്പുഴക്കവിതകളുടെ ആലാപനവും  ...
                                                          ( സ്വാഗതം : രാഹുല്‍ രാജ് )

കപട ലോകത്തിലാത്മാര്തമായൊരു
ഹൃദയമുണ്ടായതാനെന്‍ പരാജ യം...     

വായനവാരം

വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് സ്വാഗതം ...

പുസ്തകപ്രടര്സനം

പരിസ്ഥിതിദിനം

ജൂണിലെ തെളിഞ്ഞ പകല്‍
വര്‍ക്കല സ്കൂളിനു നല്ലൊരു ദിനം
പരിസ്ഥിതി സന്ദേശം പകര്‍ന്നു നല്‍കുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി റാലി സംകടിപ്പിച്ചു...


ഒരു തായ്‌ നടുമ്പോള്‍
ഒരു തണല്‍ നടുന്നു ...!