2013, ഡിസംബർ 22, ഞായറാഴ്‌ച

യുറീക്ക വിജ്ഞാനപ്പരീക്ഷ വിജയികൾ

യുറീക്ക വിജ്ഞാനപ്പരീക്ഷ വിജയികൾ 

ശാസ്ത്ര,ഗണിതശാസ്ത്ര,സമൂഹ്യശാസ്ത്ര ,മാനവികാശാസ്ത്ര ,പ്രവൃത്തി പരിചയ ,ഐ  ടി  മേള  സബ് ജില്ല ഓവർ ഓൾ  കിരീടം നേടിയ കുട്ടികളും അധ്യാപകരും