2013, ജൂലൈ 16, ചൊവ്വാഴ്ച

2013 ജൂലായ് 16 സ്കൂൾ വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യ വേദി ഉത്ഘാടനം

വിദ്യാരംഗം കലാ സാഹിത്യവേദി ഉത്ഘാടനം  സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രെസ്സ്  ശ്രീമതി ലളിത ടീച്ചർ  നിർവഹിക്കുന്നുആശം സകൾ . ശ്രീകുമാർ .ടി

ശ്രീമതി .പി .ഷീജ

ശ്രീമതി .ഗീത

പല്ലവിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ട്


ശ്രീ ലക്ഷ്മിയും  സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച നാടൻ പാട്ട്

നന്ദി .ശ്രീ.തങ്കച്ചൻ