2013, നവംബർ 25, തിങ്കളാഴ്‌ച

വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ വിജയിക ൾ 2013-14


 ശ്രീലക്ഷ്മി 
 ലക്ഷ്മി 

 മൈഥിലി.ഡി .എൽ 
Ardra
Kiran

Jithin S Kumar


 വർക്കല സബ് ജില്ലാ ശാസ്ത്ര ഗണിത ശാസ്ത്ര സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര മാനവിക ശാസ്ത്ര പ്രവൃത്തി പരിചയ ഐ ടി മേളയിൽ ഓവ റോ ൾ

തിരുവനന്തപുരം ജില്ല പ്രവൃത്തി പരിചയ മേളയിൽ ക്ലേ മോഡ ലിങ്ങിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനവും  എ ഗ്രേ ഡും നേടിയ മനോജ്‌

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ